Regulamin

Regulamin rezerwacji i wynajmu pokoi oraz domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym INTERSZYK

Aby nie było nieporozumień, by wynajem pokoi i domków letniskowych stał się przyjemnym i miłym wspomnieniem z pobytu, prosimy wszystkich naszych Gości o zapoznanie się z regulaminem.

 

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu pokoi lub domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia ok. 30% zadatku od ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

 

II. Rezerwacja i zasady płatności 
 1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronie internetowej interszyk.com.pl
 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną, mailową lub przez formularz na stronie www) Wynajmujący potwierdza wpłacając uzgodnioną kwotę zadatku na podany w mailu lub SMS numer konta należący do:

Przedsiębiorstwo Turystyczne DRWĘCA s. c.
Adam Brzozowski, Teresa Siniarska
ul. Marzanny 2c
76-032 Mielno-Unieście
NIP: 499-02-66-471

Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od chwili rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

W tytule przelewu należy wpisać:

 • imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji (jeśli jest inne niż właściciela konta, przez którego dokonywany jest przelew)
 • uzgodniony termin pobytu,
 • liczbę osób dorosłych + liczbę dzieci (wiek do lat 14)
 • nr telefonu,
 • adres mailowy

Przykładowy tytuł przelewu:

Jan Kowalski – Pobyt w terminie 01.07.2020 – 14.07.2020 – osób 2 + 2 – tel. 500 000 000 – adres@mailowy.pl

 1. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 1. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 1. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu po pobieraniu kluczy.
 1. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 1. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 1. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK, zadatek nie podlega zwrotowi.
 1. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z właścicielami Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 1. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu, wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.
 1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielami Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoi lub domków letniskowych. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 1. Do ceny najmu należy doliczyć opłatę klimatyczną.

Sezon 2020 – 2,00 zł od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1170).

 

III. Oczekiwania wobec Wynajmującego i zakwaterowanie
 1. Zakwaterowanie w terminie wakacyjnym letnim, następuje po godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba, że są inne ustalenia z właścicielami Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.
 1. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 14:00). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie z właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.
 1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w pokoju lub domku letniskowym w obecności właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawdzenia stanu pokoju lub domku letniskowego.
 1. Przy pobraniu kluczy do pokoju lub domku letniskowego Wynajmujący okazuje dokument tożsamości (jeśli jest to osoba, na którą dokonana została rezerwacja) lub wydruk potwierdzenia przelewu zadatku, umożliwiając przedstawicielowi właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK potwierdzenie tożsamości i danych rezerwującego pokój lub domek letniskowy.
 1. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju lub domku letniskowego Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 1. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać pokoju lub domku letniskowego w podnajem innym osobom.
 1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju lub domku letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie. Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających pokoju lub domku letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej) właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 1. Cena usług świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy INTERSZYK nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.
 1. Ośrodek Wypoczynkowy INTERSZYK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw i ogrodzie. Z placu zabaw i ogrodu mogą korzystać dzieci tylko pod opieką osoby dorosłej.
 1. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac, na którym śpią dzieci, przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie będą musieli pokryć koszty zniszczeń i czyszczenia.
 1. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać pokój lub domek letniskowy, sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w pokoju lub domku letniskowego.
 1. Jakiekolwiek uszkodzenia i zniszczenia należy zgłosić natychmiast do właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.
 1. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego pomieszczenia, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w pokoju lub domku letniskowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.
 1. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 1. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.

 

IV. Użytkowanie pokoju lub domku letniskowego podczas pobytu 
 1. W Ośrodku Wypoczynkowym INTERSZYK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w budynku czyli na korytarzach, w pokojach i łazienkach czy w domkach letniskowych będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 1. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK. Jedno miejsce parkingowe na pokój lub domek letniskowy wliczone jest w cenę. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.
 1. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w pokoju lub domku letniskowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 1. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK lub gość Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, właściciel Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 1. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach i domkach letniskowych zabrania się:
 • używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
 • nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.
 1. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w pokojach lub domkach letniskowych. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK.
 1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pokoju lub domku letniskowym, a także do opuszczenia pokoju lub domku letniskowego w stanie zastanym. Przed wyjazdem obejmuje to w szczególności: pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku letniskowego z tarasem włącznie, z wyniesieniem śmieci. Nie dostosowanie się do powyższego skutkuje zapłatą kosztów sprzątania przez Wynajmującego.
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 1. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że zwierzęta nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele zwierząt proszeni są o sprzątanie odchodów.

 

V. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego INTERSZYK a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia, rozstrzygać będzie Sąd Cywilny, właściwy dla siedziby Właściciela.
 1. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security
www.indiangilma.com eroanal.info tamilnudevideos renjini haridas sex video-porno-blog.com sex education telugu chut ki ladai indianpornfree.com indian bathing x videos tamil girls sex vedios onlyporn.mobi b grade xnxx bed scenes tubezonia.mobi capgemini bangalore whitefield
deepthi sunina porningo.net sheena shahabadi pakopakomama javshare.pro 応募素人、初av撮影 62 free hentai books younghentai.net shuz hentaifox debonairblog com videos videoxsearch.mobi sunny leon hot videos طيز دينا porno-videos-x.com سكس كلاسيكى مترجم عربى
anime diaper hentai hentaibros.org chinzurena صور جنسيه متحركة sexpornoizlex.com سكس امهات وصبى سكس شرمطة videosarabic.com سكس مشاهير تركيا maburaho hentia hentaivid.net yumemiru rabbit xx video priyanka chopra pornolike.mobi www.xnxx.com.com